Monitoring prawa BHPMONITORING PRZEPISÓW PRAWA

 Ustawy

 • Dz.U. 2021 poz. 1535 (Obowiązuje od dnia: 2021-08-21)

  Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

  Uwagi:
  art. 1 pkt 1 i 2, art. 4 pkt 2, pkt 3 w zakresie art. 14b pkt 2 i pkt 6, art. 12, art. 24, art. 27 ust. 8 i art. 28 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 1420 (Obowiązuje od dnia: 2021-08-05)

  Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo geologiczne i górnicze

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 1344 (Obowiązuje od dnia: 2021-07-22)

  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie oceny zgodności

 • Dz.U. 2021 poz. 1162 (Obowiązuje od dnia: 2021-07-13)

  Ustawa z dnia 24 czerwca 2021 r. o zmianie niektórych ustaw związanych ze świadczeniami na rzecz rodziny.

  Uwagi:

  art. 3 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
  art. 1 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.
  art. 7 wchodzi w życie 29 grudnia 2021 r.

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 1212 (Obowiązuje od dnia: 2021-07-05)

  Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o kierujących pojazdami

 • Dz.U. 2021 poz. 1093 (Obowiązuje od dnia: 2021-07-03)

  Ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw.
  Uwagi:
  1) art. 8 pkt 2-5, 8 i 9, art. 34 i art. 35 wchodzą w życie z dniem 19 czerwca 2021 r.
  2) art. 1 pkt 51 lit. a tiret czwarte w zakresie dodawanego art. 56 ust. 1 pkt 6a-6c wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2021 r.
  3) art. 1 pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11t ust. 6 pkt 2 i ust. 7 pkt 2 oraz art. 11x ust. 4 wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2022 r.
  4) art. 1 pkt 19 wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2023 r.
  5) art. 1 pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11zg oraz pkt 51 lit. a tiret dziewiąte w zakresie dodawanego art. 56 ust. 1 pkt 30u i lit. d w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30u wchodzi w życie z dniem 19 grudnia 2023 r.
  6) art. 1 pkt 5 lit. b, pkt 6, pkt 14 lit. d, pkt 20 w zakresie dodawanego art. 11y ust. 1 pkt 1-4 i 6 i ust. 2 pkt 2-8, art. 11z ust. 1-3, art. 11zb-11zd, art. 11zf, pkt 51 lit. a tiret dziewiąte w zakresie dodawanego art. 56 w ust. 1 pkt 30b, 30h, 30j-30p, lit. b w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30b i 30j-30p, lit. d w zakresie, w jakim przepis ten dotyczy art. 56 ust. 1 pkt 30h, art. 7 pkt 2, pkt 6 lit. a i pkt 14 lit. b i c oraz art. 8 pkt 6 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2024 r.

 • Dz.U. 2021 poz. 1047 (Obowiązuje od dnia: 2021-06-25)

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz niektórych innych ustaw.

  Uwagi:

  1) art. 1 pkt 3 lit. b i f, pkt 19, 21, 28 i 29, pkt 31 lit. a, b, d oraz e, pkt 32 w zakresie art. 64a ust. 1-5 i 7 oraz art. 64b ust. 1-4 i 6-10 i pkt 33-37, art. 2 pkt 4-7, art. 5, art. 6, art. 14, art. 15, art. 18, art. 19, art. 21 oraz art. 25-27 wchodzą w życie z dniem 11 czerwca 2021 r.;
  2) art. 1 pkt 31 lit. c i pkt 32 w zakresie art. 64a ust. 6 i 8 oraz art. 64b ust. 5, a także art. 3 pkt 7 lit. a w zakresie art. 7a ust. 1 pkt 3 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  3) art. 3 pkt 9 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 1133 (Obowiązuje od dnia: 2021-06-24)

  Ustawa z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 1131 (Obowiązuje od dnia: 2021-06-24)

  Ustawa z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

 • Dz.U. 2021 poz. 1005 (Obowiązuje od dnia: 2021-06-17)

  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym oraz niektórych innych ustaw.

  Uwagi:
  1) art. 1 pkt 2 lit. e w zakresie art. 37a ust. 33 i art. 3 pkt 6 w zakresie art. 13iba ust. 11 wchodzą w życie z dniem 2 sierpnia 2021 r.;
  2) art. 3 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 r.;
  3) art. 1 pkt 2 lit. a, d i e w zakresie art. 37a ust. 9-27, ust. 28 pkt 1 lit. a, ust. 30, 34 i 35 wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2021 r.

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 1064 (Obowiązuje od dnia: 2021-06-14)

  Ustawa z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Więziennej

 • Dz.U. 2021 poz. 463 (Obowiązuje od dnia: 2021-06-01)

  Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym.

 • Dz.U. 2021 poz. 802 (Obowiązuje od dnia: 2021-06-01)

  Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo celne oraz niektórych innych ustaw.

 • Dz.U. 2021 poz. 868 (Obowiązuje od dnia: 2021-05-22)

  Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw.

  Uwagi:
  art. 1 pkt 1 lit. a oraz pkt 3 i 6 wchodzą w życie z dniem 8 maja
  art. 1 pkt 10 lit. b wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
  art. 1 pkt 1 lit. b, pkt 4 i 26 oraz art. 13 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 • Dz.U. 2021 poz. 720 (Obowiązuje od dnia: 2021-05-20)

  Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 919 (Obowiązuje od dnia: 2021-05-19)

  Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o transporcie drogowym

  Ze zmianami:
 • Dz.U. 2021 poz. 784 (Obowiązuje od dnia: 2021-05-13)

  Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz niektórych innych ustaw.

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 869 (Obowiązuje od dnia: 2021-05-07)

  Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przeciwpożarowej

 • Dz.U. 2021 poz. 694 (Obowiązuje od dnia: 2021-05-01)

  Ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
  UWAGI: art. 16 pkt 4 wchodzi w życie z dniem 15 kwietnia, z mocą od 1 lutego 2021 r.
  art. 1 pkt 1 lit. a, art. 2 pkt 6 i 7, art. 12 pkt 4, art. 16 pkt 1-3, art. 32-34 i art. 38 wchodzą w życie z dniem 16 kwietnia 2021 r.
  art. 1 pkt 2, 12,pkt 15 lit. a, pkt 16-19, 31, 35-46 i 56,art. 21, art. 25-27 i art. 30 wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2021 r.
  art. 1 pkt 53 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 756 (Obowiązuje od dnia: 2021-04-23)

  Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 716 (Obowiązuje od dnia: 2021-04-19)

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo energetyczne

  Ze zmianami:
 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 623 (Obowiązuje od dnia: 2021-04-06)

  Ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo atomowe

  Ze zmianami:
 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 624 (Obowiązuje od dnia: 2021-04-06)

  Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne

  Ze zmianami:
 • Dz.U. 2021 poz. 619 (Obowiązuje od dnia: 2021-04-03)

  Ustawa z dnia 25 lutego 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.
  Uwagi:

  1) art. 3 pkt 2 wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r.;
  2) art. 1 pkt 2-4, art. 3 pkt 3 i pkt 5 lit. b oraz art. 4 wchodzą w życie z dniem 17 kwietnia 2021 r.

 • Dz.U. 2021 poz. 616 (Obowiązuje od dnia: 2021-04-02)

  Ustawa z dnia 17 marca 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.
  Uwagi: art. 2 wchodzi w życie z dniem 2 kwietnia 2021 r., z mocą od 27 marca 2021 r.

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 612 (Obowiązuje od dnia: 2021-04-01)

  Ustawa z dnia 17 października 2003 r. o wykonywaniu prac podwodnych.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o wykonywaniu prac podwodnych

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 575 (Obowiązuje od dnia: 2021-03-30)

  Ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. o Służbie Ochrony Państwa.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Służbie Ochrony Państwa

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 573 (Obowiązuje od dnia: 2021-03-29)

  Ustawa z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

 • Dz.U. 2021 poz. 432 (Obowiązuje od dnia: 2021-03-25)

  Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o kolejnym w 2021 r. dodatkowym rocznym świadczeniu pieniężnym dla emerytów i rencistów.

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 423 (Obowiązuje od dnia: 2021-03-08)

  Ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

  Ze zmianami:
 • Dz.U. 2021 poz. 255 (Obowiązuje od dnia: 2021-02-23)

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o rezerwach strategicznych.

  Uwagi: art. 53 pkt 1, 3, 4 i 6 oraz art. 66 wchodzą w życie z dniem1 lipca 2023 r.

 • Dz.U. 2021 poz. 234 (Obowiązuje od dnia: 2021-02-18)

  Ustawa z dnia 17 grudnia 2020 r. o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskich farmach wiatrowych.

  Uwagi: art. 29 ust. 7 i 8 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

 • Dz.U. 2021 poz. 180 (Obowiązuje od dnia: 2021-02-12)

  Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o Służbie Więziennej, ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
  Uwagi: art. 1 pkt 1 wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 272 (Obowiązuje od dnia: 2021-02-11)

  Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o dozorze technicznym

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 266 (Obowiązuje od dnia: 2021-02-10)

  Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników

  Ze zmianami:
 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 222 (Obowiązuje od dnia: 2021-02-02)

  Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. o ogólnym bezpieczeństwie produktów.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ogólnym bezpieczeństwie produktów

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 195 (Obowiązuje od dnia: 2021-01-29)

  Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej

 • Dz.U. 2021 poz. 159 (Obowiązuje od dnia: 2021-01-26)

  Ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.
  Uwagi:
  1) art. 30 wchodzi w życie z dniem 26 stycznia 2021 r. z mocą od dnia 1 października 2020 r.;
  2) art. 12 pkt 1 i art. 13 pkt 1 i 2 wchodzą w życie z dniem 26 stycznia 2021 r. z mocą od dnia 27 grudnia 2020 r.;
  3) art. 1 pkt 22-24, pkt 25 w zakresie art. 15zzzzl5 i pkt 27 oraz art. 9, art. 14, art. 21, art. 28 i art. 31 wchodzą w życie z dniem 26 stycznia 2021 r. z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.;
  4) art. 5, art. 8, art. 11, art. 16 oraz art. 36 wchodzą w życie z dniem 9 lutego 2021 r.;
  5) art. 19 wchodzi w życie z dniem 1 marca 2021 r.

 • Dz.U. 2021 poz. 11 (Obowiązuje od dnia: 2021-01-19)

  Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa.

  Uwagi:

  1) art. 6 pkt 1 i 3, pkt 4 lit. e i f, pkt 14 lit. b i c, pkt 15 lit. a, pkt 17 i 21, art. 11 pkt 4 lit. c i pkt 7 lit. b w zakresie dodawanego ust. 1e oraz pkt 8, art. 16, art. 20 pkt 5, art. 24, art. 48 i art. 49 wchodzą w życie z dniem 5 stycznia 2021 r.;
  2) art. 6 pkt 4 lit. a i d, pkt 5-7, pkt 9 lit. c i d, pkt 13, pkt 14 lit. a i d, pkt 15 lit. b i c, pkt 16, 18, 22 i 23 oraz art. 25 wchodzą w życie z dniem 5 lutego 2021 r.;
  3) art. 14 pkt 1-3, pkt 4 lit. a i b, pkt 6, 7, 9-13 i 15-22 oraz art. 41-44 wchodzą w życie z dniem 5 marca 2021 r.;
  4) art. 6 pkt 2, 8, pkt 9 lit. a i b, pkt 10-12, 19 i 20, art. 7 pkt 13, art. 11 pkt 1-3, pkt 4 lit. a i b, pkt 5, 6 i pkt 7 lit. a, lit. b w zakresie dodawanych ust. 1b-1d oraz lit. c-h, pkt 9-11, art. 12 oraz art. 14 pkt 14 wchodzą w życie
  z dniem 1 lipca 2021 r.;
  5) art. 7 pkt 17, art. 26 ust. 1 i art. 29 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.;
  6) art. 8 pkt 2 w zakresie dotyczącym art. 3e ust. 2 i 3 oraz art. 35 wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

 • t.j. Dz.U. 2021 poz. 24 (Obowiązuje od dnia: 2021-01-05)

  Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 grudnia 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o produktach biobójczych